Polska Pszczoła eHandlu konkurs

 Regulamin Konkursu „Polska Pszczoła eHandlu”

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu „Polska Pszczoła Ehandlu” jest www.PolskaPszczola.pl (firma Globicom Martyna Bizdra).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Celem konkursu jest popularyzacja innowacyjności, kreowania produktów przyszłości (zużywających mniej energii w procesie produkcji, eksploatacji, wytwarzające mniej lub zero odpadów toksycznych, gazów cieplarnianych niż serwisy, produkty znane dziś) oraz ehandlu w postaci sprzedaży w internecie za pomocą sklepów internetowych.
4. Do konkursu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, bądź osoba niepełnoletnia reprezentowana przez pełnoletniego opiekuna, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, prześle za pośrednictwem formularza rejestracji pracę konkursową spełniającą warunki regulaminu oraz poda swoje dane, w tym e-mail będący identyfikatorem zgłoszenia.
5. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” są Uczestnicy, których zgłoszone prace konkursowe zostaną wybrane przez Kapitułę Konkursową.
6. Konkurs organizowany jest corocznie.

§2 Organizacja konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w Konkursie.
2. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://www.polskapszczola.pl/konkurs/rejestracja
3. Pracę konkursową stanowi pomysł (w fazie realizacji) na produkt innowacyjny.
4. Praca konkursowa może być przesłana indywidualnie, lub zespołowo. W przypadku, gdy praca została wykonana przez kilka osób w procesie rejestracji należy wskazać kierownika zespołu.
5. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych organizatorowi konkursu,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od PolskaPszczola.pl,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony http://www.polskapszczola.pl,
  • przesłanie pracy konkursowej wraz z krótkim opisem (maksymalnie 5 strona A4), który zawierał będzie informacje na temat funkcjonalności produktu.

Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji.

7. Konkurs trwa od 24 marca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku
8. Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych w danym roku kalendarzowym upływa 31 lipca 2015 roku.
9. Rozstrzygnięcie konkursu w danym roku kalendarzowym nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

§3 Zasady przyznawania nagród

1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na stronie http://www.polskapszczola.pl/konkurs
2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z 2 przedstawicieli PolskaPszczola.pl, z których jeden będzie jej przewodniczącym oraz z członków, po jednym reprezentancie Partnerów.
3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących kryteriów:

  • innowacyjność rozwiązania,
  • praktyczny wymiar rozwiązania,
  • wymiar estetyczny.
  • wymiar ekologiczny produktu rozpatrywany w jednym bądź więcej z trzech przedstawionych aspektów:

1. Produkt bądź usługa zużywające mniej energii w procesie ich produkcji, funkcjonowania niż ma to miejsce w przypadku ich obecnych odpowiedników
2. Produkt bądź usługa tworzone z czystych ekologicznie produktów bądź odpadów (takich jak PET), jednak nie podlegające pełnej ekologicznie przyswajalnej biodegradacji (tkz. „cradle to grave” czyli „od kołyski do grobu”, produkty, ich komponenty zakańczające swoje funkcjonowanie w łańcuchu ekosystemu w momencie utylizacji produktu, ze względu na toksyczność nie stanowiące pokarmu dla innych organizmów)
3. Produkty bądź usługi tworzone w procesie nie powodujących powstawania odpadów toksycznych, korzystający z w pełni ekologicznie biodegradalnych składników, podlegający pełnej biodegradacji, stanowić pożywienie dla organizmów w łańcuchu pokarmowym. (tkz. „cradle to cradle”, „waste is food” czyli „odpad stanowi pokarm”)

4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
5. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci zbudowania sklepu internetowego, kursu video obsługi sklepu internetowego WooCommerce, książki autorstwa Richarda Bransona o tematyce biznesowej, o wartości wspólnej 3.688,90 PLN. Druga nagrodzona osoba otrzyma nagrodę w postaci zbudowania sklepu internetowego, kursu video obsługi sklepu internetowego WooCommerce, książki autorstwa Richarda Bransona o tematyce biznesowej, o wartości wspólnej 2.488,90 PLN. Trzy kolejne wyróżnione osoby otrzymają nagrody w postaci po jednej książce autorstwa Richarda Bransona oraz kursie video obsługi sklepu www WooCommerce.
6. W przypadku pracy zespołowej prawo do nagrody przysługuje kierownikowi zespołu.
7. Lista zwycięzców niniejszego konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.polskapszczola.pl/konkurs/zwyciezcy
8. W przypadku, kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.
9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub listem poleconym w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – albo dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać laureata do podania danych, publikując na stronie internetowej http://www.polskapszczola.pl/konkurs/zwyciezcy nagrodzoną pracę konkursową i wzywając autora do kontaktu z Organizatorem. W przypadku niezgłoszenia się autora tak opublikowanej pracy konkursowej w ciągu kolejnych trzech dni roboczych od daty internetowej publikacji, Organizator wybierze kolejnego laureata.

&4 Odpowiedzialność organizatora, Reklamacje

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu oraz przekazania organizatorom niezbędnych informacji koniecznych do zbudowania sklepów internetowych, przekazać Nagrody Zwycięzcom.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konkurs@polskapszczola.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

&5 Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@polskapszczola.pl
5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@polskapszczola.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od otrzymania stosownej prośby.
6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.polskapszczola.pl/konkurs/regulamin
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.